Stichting Moslimgroep Leiden.
Kvk nummer: 41165292 RSIN: 5805351

Wie zijn wij?

Islamitisch centrum Al Hijra wordt geleid door de  ‘Stichting Moslimgroep Leiden ‘, welke stichting verantwoordelijk is voor het bepalen van de missie, de visie en de strategie. De Stichting Moslimgroep Leiden is een stichting die volledig drijft op de inzet van haar vrijwilligers en haar gulle donateurs. Klik onderstaand op “Jaarverslag 2018” voor het financieel overzicht van 2018

Het Islamitisch Centrum staat onder leiding van het statutair bestuur van de Stichting Moslimgroep Leiden. Deze bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter: A. Almaghrani
Vice-voorzitter: H.Bouzzit
Tweede Vice-voorzitter: H. Masmoudi
Penningmeester: S. Boulahri
Secretaris: N.Tahiri
Eerste penningmeester: B. Laamairi
Eerste Secretaris: M. Bardaa
Algemeen bestuurder: T. El Fakih
Algemeen Bestuurder: M. Moungari

 

 

Belongingsbeleid:

Al onze vrijwilligers en bestuursleden doen alle werkzaamheden op vrijwillige basis zonder enige financiële tegenprestatie vanuit de stichting.

 

Uitgeoefende activiteiten in 2018/2019.

De afgelopen jaren hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Elke dag 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Leiden en de omgeving.
 • Iedere vrijdag van elke week een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Leiden en de omgeving.
 • Diverse Arabischtalige lezingen en bijeenkomsten georganiseerd. Deze lezingen hebben telkens als doel het bevorderen van de integratie en het burgerschap.
 • Maandelijks Nederlandstalige lezingen en bijeenkomsten georganiseerd door en vóór jongeren. Deze lezingen hadden enerzijds het doel de kennis over de islam te vergroten. Maar anderzijds de jongeren te informeren en bij te staan over de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Zodoende om de jongeren weerbaar te maken en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot Nederlandse burgers.
 • Jaarlijks kinderfeest, dit feest is aan het einde van ieder leerjaar voor kinderen van 6 tot 15 jaar.
 • Elk weekend worden lessen in de Arabische taal gegeven aan kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 15 jaar
 • Huiswerkbegeleiding
 • Cito Training voor groep 7 en 8 leerlingen.
 • Jaarlijks voetbal toernooi
 • Zaalvoetbal activiteiten voor de jongeren.
 • Wekelijks activiteiten voor vrouwen.

 

 

Profiel van de Stichting Moslimgroep Leiden

Het bestuur van de stichting heeft de dagelijkse leiding m.b.t. alle activiteiten in het Islamitisch Centrum en is in deze hoedanigheid het aanspreekpunt voor haar bezoekers. De Stichting Moslimgroep Leiden werd opgericht en notarieel geregistreerd op 9 februari 1978.

Aanleiding voor de oprichting was het feit dat de Islamitische gemeenschap in Leiden geen geschikte gebedsruimte had. Op dat moment had men slechts een oud gebouw ter beschikking. Met de oprichting van de stichting is daarna, na een lange weg, in 1974 een nieuwe moskee in Leiden geopend. Nadat in 1974 de nieuwe moskee in gebruik werd genomen, liepen de bezoekersaantallen in de afgelopen 30 jaar enorm op waardoor de stichting genoodzaakt was om een nieuwe moskee te bouwen. De nieuwe moskee is in 2018 opgeleverd aan het Ter Haarplein 1-5 te Leiden.

 

De doelstelling en het actuele beleid

Belangrijkste taak van Stichting Moslimgroep Leiden is ervoor te zorgen dat de dagelijkse activiteiten plaats kunnen vinden in het centrum, zoals het dagelijkse gebed. Maar ook worden er  regelmatig informatieavonden georganiseerd over verschillende onderwerpen. Deze worden in samenwerking met verschillende organisatie georganiseerd, zoals Gemeenten, kerken, scholen etc. Tevens is de moskee een ontmoetingsplek. Stichting Moslimgroep Leiden heeft een samenwerking met verschillende moskeeën en maatschappelijke organisaties in Nederland, maar ook met de Joodse en Christelijke gemeenschap in Leiden .

De stichting heeft onder meer de volgende doelstellingen:

 • Activiteiten organiseren waardoor participatie en integratie in de Nederlandse samenleving wordt bevorderd;
 • De belijdenis van het islamitisch geloof stimuleren en faciliteren;
 • Het islamitische centrum en eventuele bijbehorende onroerende zaken in stand houden en exploiteren;
 • Onderwijs en/of voorlichting geven aan kinderen en volwassenen;
 • Educatieve bijeenkomsten organiseren;
 • Contacten tussen de in Nederland gevestigde moslims onderling en tussen moslims en niet-moslims bevorderen;
 • Dienen van alle moslims op religieus en maatschappelijk gebied;
 • Ervoor zorgen dat er dagelijkse activiteiten plaats kunnen vinden;
 • Informatieavonden organiseren;
 • Rondleidingen in samenwerking met kerken en scholen organiseren;
 • Ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen;

 

De werkzaamheden

 De werkzaamheden van het bestuur van de Stichting Moslimgroep zijn gericht op het aansturen van de dagelijkse operatie, alsook de korte en lange termijn doelen bewerkstelligen:

 • het aanstellen van de Imam (voorganger in het gebed),
 • vrijwilligers stimuleren en enthousiasmeren.
 • ondersteuning van educatieve en sociale activiteiten voor zowel jongeren als volwassenen.
 • contacten onderhouden met de verschillende organisaties, zoals Gemeente Leiden. aantal kerkelijke organisaties en scholen.
 • Kennisdeling met andere moskeeën en organisaties.
 • Borgen van continuïteit van het islamitisch centrum middels ontplooiing van werven van fondsen.

 

Werving van fondsen

 De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve manier. De bezoekers worden tijdens bijeenkomsten of gebedsdiensten aangesproken. Deze directe manier werkt zeer effectief. De bestaande contacten met de diverse donateurs worden actief onderhouden.

Naast de periodieke donaties van de donateurs, ontvangt de stichting ook incidentele donaties van zowel moslims als niet moslims. Ook betalen een groot aantal donateurs een vast bedrag per jaar.

 

Beheer van fondsen

De fondsen van moskee worden beheerd door de Stichting Moslimgroep Leiden ingeschreven te Leiden onder KVK nummer 41165292. De stichting beheert de gelden van de moskee. Het vermogen wordt aangewend om de exploitatiekosten die gemoeid zijn met het Islamitisch Centrum te bekostigen. Daarnaast heeft de stichting een Geestelijke in dienst die o.a. optreed als gebedsvoorganger.

Met het oog op het ontwikkelen van het voormalige moskee gebouw aan de Rembrandstraat 10 te Leiden worden de komende jaren fondsen gereserveerd voor een grootschalige renovatie. Over dit project wordt in Q4 van 2019 meer bekend gemaakt.

 

Besteding van fondsen

Giften aan Stichting Moslimgroep Leiden bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. De donateurs en achterban worden regelmatig gerapporteerd over de activiteiten en inzet van de middelen. Tevens streeft het bestuur van de stichting ernaar om een jaarlijkse presentatie te geven met als doel de donateurs en achterban zo volledig mogelijk te informeren.

De bestedingen hebben betrekking op salaris (van de Imam), verzekeringen, elektriciteit, gas, water en overige kosten van de Stichting. Door de oplevering van de nieuwe moskee is het uitgavenpatroon substantieel gestegen.

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaat om het voormalige moskeegebouw te ontwikkelen waardoor deze inkomsten kan genereren voor de stichting. Hier is uiteraard veel geld voor nodig waardoor de komende jaren de uitgaven hoger zullen uitvallen. Tevens zal er de komende jaren actiever worden ingezameld om deze doelen te kunnen realiseren.

 

Rechtsvorm, inschrijving, .contactgegevens

Stichting Moslimgroep Leiden is een stichting en is ingeschreven te Leiden.

KVK nummer: 41165292.

RSIN: 5805351

Rembrandtstraat 10

2321 AB Leiden.

Tel: 071 5146914

Email: info@alhijra.nl

Website: www.alhijra.nl

IBAN: NL70 ABNA 0421 6502 49

 

 

Bezoekadres:

Islamtisch Centrum Al Hijra

Ter Haarplein 1-5

Leiden

We verwelkomen je heel graag als lid van
Het Islamitisch Centrum Alhijra!

“O, mensen Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder jullie is degen met de meeste eer bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”